ORGANISATIE IGN MOSKEE AL- ICHLAAS

Klik hier om snel de volledige organisatiestructuur van IGN te bezichtigen.

In dit gedeelte wordt over de missie, visie, beleid en de doelstellingen beschreven over IGN die op 10 maart 1968 is opgericht. IGN is de eerste Surinaams Hindoestaanse moslim vereniging binnen Nederland. Inmiddels bestaan wij al ruim 50 jaar.

Missie, visie en beleid

Missie

De missie van IGN is het zoveel mogelijk betrekken van de moslims in Nederland en in het bijzonder binnen de Jamaat (vereniging) van IGN, bij de islambeleving en bij het vergroten van de kennis over de islam.

De doelstellingen van IGN zijn:

 • het belijden en bevorderen van de islam voor zowel mannen als vrouwen zoals omschreven in de Edele Koran en de Ahaadieth (overleveringen);
 • het bevorderen van de godsdienstige, culturele en sociale belangen van de in Nederland wonende moslims;
 • het bevorderen van de studie van de islam;
 • het bevorderen van een goede religieuze betrekkingen;
 • het het organiseren van activiteiten die de saamhorigheid en broederschap bevorderen.

Strategie

IGN maakt deel uit van de Nederlandse moslimgemeenschap die voornamelijk afkomstig is uit Suriname. In Den Haag en in de rest van Nederland zijn er verschillende moskeeorganisaties waarvoor dit eveneens geldt. IGN wil daarom niet alleen staan. Er zijn verschillende mogelijkheden om de krachten binnen de moslimgemeenschap te bundelen en de kennis over de islam te vergroten. Samenwerking met moskeeorganisaties die de soennah (handelingen van de profeet Mohammed, Allahs zegen en vrede zij met hem) onderschrijven, is daarvoor een belangrijke voorwaarde. IGN heeft sinds haar oprichting in 1968 lange tijd een goede en positieve ontwikkeling gekend. Binnen IGN heerst een zekere mate van rust. Interne problemen die met regelmaat in de media te lezen en te zien zijn over andere moskeeorganisaties, zijn IGN bespaard gebleven. Dat betekent dus dat IGN een gezonde organisatie is met veel mogelijkheden.

En toch moet worden geconstateerd dat het ledental, na enige tijd een significante groei te hebben gekend, fors is teruggelopen. Alleen bij hoogtijdagen zoals Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) en Eid-ul-Adha (Offerfeest) zijn de gebedsruimten vol. Tijdens het Jumu’ah(vrijdags)gebed is de belangstelling/opkomst niet groot. Andere moskeeorganisaties daarentegen trekken wel veel belangstelling voor de Jumu’ah. Dat betekent dat de IGN-leden niet weg zijn bij IGN, maar dat ze kennelijk onvoldoende worden geprikkeld om hun betrokkenheid met IGN of met de islamitische plichten te tonen.

De missie van IGN is duidelijk. IGN bevordert de islamitische geloofsleer en de naleving van de soennah. Daarnaast heeft het oog voor de maatschappelijke en sociale ontwikkelingen binnen en buiten de moslimgemeenschappen in Nederland. In de debatten, bijeenkomsten en de khutab (vrijdagspreken) wil IGN aandacht besteden aan deze aspecten. Immers, rust in de gezinnen geeft moslims ruimte om de islam op een nog intensere manier te beleven. IGN wil met ouderen en jongeren werken aan een solide moslimgemeenschap in Nederland. In de communicatie met zijn actieve en wat minder actieve achterban zet het multimediaal diverse middelen in, zoals bijeenkomsten, verschillende soorten activiteiten, cursussen, tablieg (onderricht in de Islam) en gezamenlijke reizen in Nederland en daarbuiten.

Van strategie naar beleid

Het bestuur brengt op een aansprekende en beeldende wijze over in welke richting de vereniging zal gaan, welke doelen worden nagestreefd en maakt de vereniging duidelijk hoe de uitgezette koers past binnen de doelstellingen van IGN.

Bij de invulling van de strategie zijn een aantal kritische succesfactoren van belang:

 • de mate waarin IGN erin slaagt het dalende ledental te stabiliseren of dit om te zetten in groei;
 • het bevorderen van de kwaliteit van besturen en het inspelen op sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.

Middelen om dit succes te bereiken:

 • versterken van de onderlinge saamhorigheid en broederschap, dit onder meer door bijeenkomsten te organiseren over allerlei onderwerpen die de leden direct raken;
 • het actief werven van nieuwe leden;
 • het realiseren van tevredenheid bij leden teneinde de stabiliteit en het vertrouwen in de vereniging te bevorderen;
 • het betrekken van de imams bij het verkondigen van de islam;
 • het goed samenwerken met de commissies en (werk)groepen om daarmee optimaal sturing te geven aan het realiseren van de doelstellingen van IGN;
 • het werken met een gemotiveerd en kwalitatief goed bestuur en actieve en enthousiaste commissieleden en (werk)groepleden om daarmee invulling te geven aan het realiseren van de doelstellingen van IGN.