Privacyverklaring

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die we hebben geregistreerd in onze Ledenadministratie of als u onze websites bezoekt of anderszins met ons in contact treedt. Het privacybeleid is verdeeld in verschillende categorieën.

Wie zijn wij

 • IGN moskee Al-Ichlaas is een vereniging die in maart 1968 is opgericht met als doel:
  het belijden en bevorderen van de islam voor zowel mannen als vrouwen zoals omschreven in de Heilige Koran en de Hadith (overleveringen);
 • het bevorderen van de godsdienstige, culturele en sociale belangen van de in Nederland wonende moslims;
 • het bevorderen van de studie van de islam;
 • het bevorderen van een goede intra religieuze (de verhouding tussen verschillende stromingen binnen de islam) betrekkingen;
 • het organiseren van activiteiten die de saamhorigheid en broederschap bevorderen.

Als bestuur streven we voor het geven van onderwijs dat eigentijds is en bijdraagt aan de ontwikkeling en kansen in de Nederlandse en met name in de Haagse multiculturele samenleving. Daarvoor willen wij aan onze leden voldoende handvatten bieden om een verandering door te voeren en de mogelijkheid geven om de eigen identiteit vrij te ontwikkelen. Tegelijkertijd vragen wij om respect en tolerantie voor anders denkenden.

 • De soorten persoonsgegevens die we verwerken
  • Algemeen
   Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens informatie verzamelen en verwerken:
  • NAW gegevens
   We verzamelen bijvoorbeeld uw voornaam, naam, geslacht en geboortedatum, gezinssamenstelling en bankgegevens.
  • Uw contactgegevens
   Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.
  • Onze communicatie met u
   Als u ons een e-mail stuurt of online of via sociale media met ons correspondeert, registreren wij uw communicatie met ons. We kunnen ook uw communicatievoorkeuren, andere kanalen dan e-mail registreren zoals WhatsApp of Facebook Messenger.
  • Informatie die wij verzamelen wanneer u onze website of Facebook pagina gebruikt
   • Wanneer u onze websites bezoekt of onze Facebook pagina gebruikt, kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag vastleggen. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt of onze Facebook pagina gebruikt. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website www.ignmoskee.nl
   • We kunnen een automatische melding krijgen als u onze e-mails opent of in zo’n e-mail op een link klikt.
   • Met uw toestemming kunnen we ook uw locatiegegevens ontvangen.
   • U kunt er ook mee instemmen ons toegang te verlenen tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen op uw mobiele telefoon (zoals foto’s en contactpersonen).
  • Informatie over sociale media
   Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Als u bijvoorbeeld met een social media-account onze website opent, kunnen wij uw social media-profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen vindt u op de website en in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk.
  • Informatie die u met ons wilt delen
   U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u uw interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaats op Facebook of een klantenonderzoek invult.
 • Hoe verzamelen wij uw gegevens
  Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

  • We verzamelen gegeven die u aan ons verstrekt
   Wanneer u zich inschrijft als lid van onze vereniging of contact opneemt met onze secretariaat.
  • We ontvangen van u uw persoonsgegevens
   We krijgen uw gegevens van u om uw lidmaatschap te verwerken. Als u bijvoorbeeld een contactformulier op onze website invult, kunnen wij uw contactgegevens van de provider ontvangen.
  • Wanneer u onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën
   Meer informatie is te lezen in het cookiebeleid op onze website.
  • Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk
   Zie ‘De soorten persoonsgegevens die we verwerken’ hierboven.

 

 • De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken
  • De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:
   • Om onze diensten aan u te leveren
    Om uw lidmaatschap van de moskee te kunnen moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld uw naam en andere informatie nodig om uw lidnummer te kunnen verstrekken. Om u te informeren over onze activiteiten hebben we uw contactgegevens nodig.
   • Om u onze onlinediensten aan te bieden
    Om het gebruik van onze onlinediensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën (zie hierboven) is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) uw voorkeur heeft, zodat we onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.
  • Om u updates te sturen
   • Communicatie. Voorafgaand aan onze activiteiten sturen we u een e-mail. We kunnen ook via andere communicatiekanalen berichten sturen, zoals via de post of, met uw toestemming, via sociale kanalen (o.a. Facebook Messenger of WhatsApp).
   • Gegevenscategorieën. We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren. Om te weten wat voor u relevant is, kunnen we automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonsgegevens te analyseren. Voor dit doeleinde kunnen we gebruik maken van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens, waaronder uw gezinssamenstelling met aantal personen en hun leeftijden en informatie over u (geslacht, postcode). We combineren deze gegevens met de gegevens die we verzamelen met cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt. We kunnen deze informatie combineren met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische cookies of vergelijkbare technologieën zijn verkregen. Zie het cookiebeleid op onze website voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. Zonder uw toestemming gebruiken we geen bijzondere gegevens.
   • Rechstgrond. We verwerken uw persoonsgegevens zoals in deze alinea staat beschreven voor ons gerechtvaardigde belang om u relevante informatie te kunnen sturen.
   • Aan- en afmelden, uitschrijven en het recht op bezwaar. We sturen alleen e-mails van onze activiteiten indien u zich hiervoor vooraf heeft aangemeld. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailberichten. U kunt elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze doeleinden (zie ‘Uw rechten’ hieronder).
  • Om met u te communiceren
   We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over onze of om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.
  • Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
   We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne doeleinden, zoals het voeren van onze administratie. We kunnen door de wet worden gedwongen uw bankgegevens te verzamelen en deze met overheidsorganisaties te delen om controle te faciliteren.

 

 • Rechtsgrond
  We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om u diensten te bieden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden, indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of op basis van uw toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken (zie ‘Uw rechten’ hieronder).
  Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van uw lidmaatschap of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we uw lidmaatschap niet verwerken die u bij ons heeft aangevraagd. Dan moeten we bijvoorbeeld uw aanvraag voor lidmaatschap annuleren. Bij verstrekking van onvolledige of onjuiste informatie door u kunnen we uw lidmaatschap weigeren.
  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen hebben we deze belangen tegen uw gerechtvaardigde belangen afgewogen. Waar nodig hebben we passende maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken en u te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade. Onze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld beveiligings- en veiligheidsdoeleinden. Zie ‘De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken’ hierboven voor meer informatie over deze belangen. Waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen (zie ‘Uw rechten’ hieronder).
 • Beveiliging en bewaring
  • IGN moskee Al-Ichlaas neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
  • Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.
 • Uw rechten
  • Door contact op te nemen met ons secretariaat (zie hieronder) kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht (1) op inzage in uw gegevens, (2) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (3) op het wissen van uw persoonsgegevens, (4) op het beperken van de verwerking van uw gegevens en (5) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
   • Recht op inzage
    U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.
   • Recht op rectificatie
    U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.
   • Recht op gegevenswissing
    U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het aanvankelijke doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat backups zijn gewist.
   • Recht op beperking van verwerking
    U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.
   • Recht op bezwaar
    U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen (zie ‘Rechtsgrond’ hierboven). Als u beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de lidmaatschap.
 • Intrekken van uw toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen.
 • Meer informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken wanneer u onze websites bezoekt, vindt u in het cookiebeleid op onze website. Er kunnen zich situaties voordoen waarin we het recht hebben uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, te weigeren of te beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld uw verzoek tot inzage weigeren wanneer wij dit nodig achten om de rechten en vrijheden van andere individuen te beschermen, of weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • U kunt op elk moment beroep op uw rechten doen door uw verzoek te sturen naar het Secretariaat:

IGN moskee Al-Ichlaas
t.a.v. Secretariaat
Rozenburgstraat 16
2512 ST Den Haag
Email: secretariaat@ignmoskee.nl

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid. Bij onopgeloste problemen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.